BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Biała Piska z podziałem na poszczególne frakcje i sektory

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2019 09:02
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2019 09:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1503 razy

Roczne zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.

Związek Międzygminny „ Gospodarka Komunalna " z siedzibą w Ełku działający w imieniu:

 1. Gminy Miasta Ełk - gmina miejska,
 2. Gminy Olecko - gmina miejsko-wiejska,
 3. Gminy Gołdap - gmina miejsko-wiejska,
 4. Gminy Biała Piska - gmina miejsko-wiejska,
 5. Gminy Ełk - gmina wiejska,
 6. Gminy Prostki - gmina wiejska,
 7. Gminy Kalinowo - gmina wiejska,
 8. Gminy Kowale Oleckie - gmina wiejska,
 9. Gminy Świętajno - gmina wiejska,
 10. Gminy Stare Juchy - gmina wiejska,
 11. Gminy Wieliczki - gmina wiejska,
 12. Gminy Dubeninki - gmina wiejska

informuje o rocznym sprawozdaniu z gospodarowania odpadami oraz o osiągniętych w 2018 r. wymaganych poziomach recyklingu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 kwi 2019 07:45
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2019 07:50
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3888 razy

Podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 kwi 2019 12:21
Data opublikowania: wtorek, 2 kwi 2019 07:47
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3977 razy

Informacja o nieodpłatnym Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej

Szanowni Mieszkańcy,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec gminy Biała Piska, nie prowadzący działalności gospodarczej może zdać nieodpłatnie w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy ul. Parkowej 2 w Białej Piskiej takie odpady jak:

1) papier,

2) szkło opakowaniowe,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6) sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV, AGD,

7) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie zawierające azbestu, smoły, papy, itp.),

8) odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.),

9) popioły,

10) odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie, akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne),

11) zużyte opony.

 

Dostarczenie odpadów do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów organizuje się w sposób selektywny, we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Osoba przekazująca odpady nieodpłatnie rozładowuje je sama, pod kontrolą pracownika Spółki, który wskaże miejsce do ich umieszczenia. Odpady przyjmowane nieodpłatnie będą ewidencjonowane przez obsługę wagi przy wjeździe na terenie Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej.

 

Data powstania: piątek, 29 mar 2019 14:48
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2019 14:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3995 razy

Informacje Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, 2016, 2017.

Związek Międzygminny „ Gospodarka Komunalna " z siedzibą w Ełku działający w imieniu:

 1. Gminy Miasta Ełk - gmina miejska,
 2. Gminy Olecko - gmina miejsko-wiejska,
 3. Gminy Gołdap - gmina miejsko-wiejska,
 4. Gminy Biała Piska - gmina miejsko-wiejska,
 5. Gminy Ełk - gmina wiejska,
 6. Gminy Prostki - gmina wiejska,
 7. Gminy Kalinowo - gmina wiejska,
 8. Gminy Kowale Oleckie - gmina wiejska,
 9. Gminy Świętajno - gmina wiejska,
 10. Gminy Stare Juchy - gmina wiejska,
 11. Gminy Wieliczki - gmina wiejska,
 12. Gminy Dubeninki - gmina wiejska.

informuje o rocznym sprawozdaniu z zakresu gospodarowania odpadami oraz o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Poniżej w pliku do pobrania:

- sprawozdania roczne, osiągnięte poziomy recyclingu

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 mar 2019 14:37
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2019 14:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4000 razy

Informacja o gromadzeniu popiołu

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 31 paź 2018 14:52
Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 14:53
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5055 razy


Informacje Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. Informacja o osiągniętych w 2014 r. wymaganych poziomach recyklingu

Związek Międzygminny „ Gospodarka Komunalna " z siedzibą w Ełku działający w imieniu:

 1. Gminy Miasta Ełk - gmina miejska,
 2. Gminy Olecko - gmina miejsko-wiejska,
 3. Gminy Gołdap - gmina miejsko-wiejska,
 4. Gminy Biała Piska - gmina miejsko-wiejska,
 5. Gminy Ełk - gmina wiejska,
 6. Gminy Prostki - gmina wiejska,
 7. Gminy Kalinowo - gmina wiejska,
 8. Gminy Kowale Oleckie - gmina wiejska,
 9. Gminy Świętajno - gmina wiejska,
 10. Gminy Stare Juchy - gmina wiejska,
 11. Gminy Wieliczki - gmina wiejska,
 12. Gminy Dubeninki - gmina wiejska

informuje o rocznym sprawozdaniu z gospodarowania opdadami oraz o osiągniętych w 2014 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poniżej w pliku do pobrania:

- pisma Związku Międzygminnego, sprawozdanie roczne, osiągnięte pozoimy recyclingu

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 3 lip 2015 08:36
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2015 08:39
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 12607 razy

INFORMACJA

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbierane z terenu Gminy Biała Piska przez podmioty, które świadczą usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. Tam poddawane sąsystemowi odzysku i unieszkodliwiania odpadów, opartemu na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych polegającej na segregacji mechanicznej i manualnej przebiegającej w hali sortowni i intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych, przygotowanych w procesie mechanicznej segregacji i rozdrabniania, przebiegającej w hali kompostowni.

Data powstania: czwartek, 2 lip 2015 11:02
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2015 11:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 12515 razy

Informacja dotycząca postępowania z odpadami pochodzącymi z remontów i demontażu obiektów budowlanych

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 maj 2014 13:48
Data opublikowania: środa, 14 maj 2014 13:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 15643 razy

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo

Od 01 lipca 2013 roku, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.


Obowiązują następujące zasady

I. Obowiązki właściciela nieruchomości
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemnik do żużlu i popiołu.
Ilość i pojemność pojemników powinna uwzględniać ilość wytwarzanych odpadów i liczbę mieszkańców oraz częstotliwość odbierania odpadów.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą zbierane raz w roku w miesiącu maju sprzed nieruchomości.
Odpady budowalne i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie. Odbiór odpadów budowalnych i rozbiórkowych odbywać się będzie na podstawie złożonych odrębnie deklaracji, na zlecenie i koszt prowadzącego roboty budowlane.
Każdy mieszkaniec Gminy Biała Piska (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) we własnym zakresie i na własny koszt może dostarczyć do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej, w/w odpady, które zostaną odebrane bezpłatnie.
W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć do Gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W przypadku nie złożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przestrzegać zasad zbierania odpadów, określonych w gminnym regulaminie.

II. Firmy odbierające odpady z terenu nieruchomości
Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu wyłoniono przedsiębiorców, którzy opróżnią pojemniki na odpady w terminach określonych w stosownym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych:
- MPO Spółkę z o.o. z Białegostoku, która ma odebrać odpady komunalne z miejscowości: Kożuchy Małe, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin,
- oraz firmę BIALZUK Spółka Cywilna z Białej Piskiej, która ma odebrać odpady z Białej Piskiej, Drygał, Bemowa Piskiego i pozostałych miejscowości gminnych.

III. Wysokość opłaty
Dla nieruchomości zamieszkałych opłata liczona jest miesięcznie od jednego mieszkańca, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności razy stawka opłaty.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty należy uiszczać w banku lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który właściciel nieruchomości otrzyma po zweryfikowaniu przez Gminę złożonej deklaracji.

IV. Częstotliwość pozbywania się odpadów
1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych wolnostojących i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz na dwa tygodnie.
2. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wypełniają:
- osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492),
- lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany,
- lub właściciele nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych
odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz na tydzień.
3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne min. domki letniskowe, ogrody działkowe, przedsiębiorstwa odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie zgodnie ze złożoną deklaracją nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i nie częściej niż raz w tygodniu (właściciel nieruchomości musi zapewnić odrębny pojemnik).
4. Żużel i popiół odbierany będzie od 01 maja do 30 września raz w miesiącu, natomiast od 01 października do 30 kwietnia dwa razy w miesiącu.
5. Odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.) odbierane będą z terenu całej gminy raz w roku podczas zbiórki w formie wystawki organizowanej przez Urząd Miejski w Białej Piskiej.
 
Każda nieruchomość otrzyma szczegółowy harmonogram wywozu odpadów, ponadto harmonogram wywozu odpadów będzie dostępny od sierpnia 2013 roku na stronie internetowej Gminy Biała Piska w zakładce „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.
 
V. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej
1. Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkujące na obszarze gminy Biała Piska.
2. Odpady w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów odbierane będą w dniach:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500,
b) w soboty w godzinach od 700 do 1100.
3. Odpady mogą być dostarczone odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Wykaz odpadów, jakie mogą być przyjęte nieodpłatnie w PDGO:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD.
- szkło opakowaniowe
- metale
- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły itp.)
- odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.),
- popioły
- odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne).
4. Osoba dostarczająca odpady nieodpłatnie rozładowuje je sam, pod kontrolą pracownika Spółki, który wskaże miejsce do ich umieszczenia.
5. Odpady przyjmowane nieodpłatnie będą ewidencjonowane przez obsługę wagi przy wjeździe na teren Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej.
Data powstania: wtorek, 11 lut 2014 15:01
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2014 15:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 16130 razy

Zakład odzyskuje 100 procent surowców wtórnych

Pliki do pobrania:

 • Artykuł Data dodania: 16 maj 2013 13:59
Data powstania: czwartek, 16 maj 2013 13:57
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2013 13:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 17234 razy

Gospodarkę odpadami reguluje szereg uchwał podejmowanych przez rady gmin

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 maj 2013 13:55
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2013 13:57
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 17161 razy

Sami wyliczymy opłatę "śmieciową"

Pliki do pobrania:

 • Artykuł Data dodania: 30 kwi 2013 09:21
Data powstania: wtorek, 30 kwi 2013 09:20
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2013 09:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 17203 razy


Uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Uchwała w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 110L, 1100L, KP-7

Uchwała w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Biała Piska

Uchwała w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Biała Piska.

Uchwała w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 110L, 1100L, KP-7.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/299/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/299/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sty 2013 08:15
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2013 08:26
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 17815 razy

.

Data powstania: piątek, 7 gru 2012 10:25
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2012 10:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 17585 razy