BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska.

Biała Piska, dn. 4.04.2018 r.

Do wszystkich wykonawców

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 3.04.2018 r.)

Dotyczy:  Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska”.

 

Gmina Biała Piska na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o przesunięcie składania ofert do 13.04.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 2:

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar określonych w §14 Istotnych Postanowień Umowy – część I zamówienia, §13 Istotnych Postanowień Umowy – część II zamówienia, §13 Istotnych Postanowień Umowy – część III zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg, o którym mowa powyżej.

 

Pytanie 4:

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 5:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

 1. a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
 2. b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
 3. c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

 1. w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony co najmniej w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ;
 2. podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje;
 3. zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ.

 

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 8:

Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie realizacji zamówienia Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji obiektów budowlanych.

 

Pytanie 9:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki, budowle oraz lokale wybudowane po 1995 r.  posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla pozostałych budowli, budynków oraz lokali wybudowanych przed 1995 r. nie ma obowiązku przechowywania tego typu dokumentów przez cały okres użytkowania.

 

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

 

Pytanie 11:

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź:

Protokoły pokontrolne z ostatniego okresu przeglądów technicznych za 2017 rok nie zawierają uwag i zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów będących w zasobach mieszkaniowych Gminy Biała Piska.

 

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:          

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

 

Pytanie 13:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź:

PML to 15 000 000,00 zł  pod adresem: 12-230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7.

 

Pytanie 14:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie znajdujące się na wolnym powietrzu ma zostać objęte  ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

Chodzi o mienie, które nie jest wewnątrz budynku. Przykładem mogą być gabloty, tablice, znaki, wyposażenie terenów zielonych wokół posiadanych nieruchomości, wiaty przystankowe, pojemniki na odpady, place zabaw, boiska, siłownie itp.

 

Pytanie 15:

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

 

Pytanie 16:

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź:

Data Szkody

Opis szkody

 Wypłata

2010-05-15

Zalanie budynku wskutek deszczu nawalnego

   31 358,63 zł

2010-06-23

Zalanie sprzętu nagłaśniającego wskutek deszczu nawalnego

        941,44 zł

2011-07-22

Zalanie sufitów i ścian w pomieszczeniach budynku Gimnazjum spowodowane ulewnymi deszczami

     2 757,00 zł

2014-02-11

zalanie sufitu w wyniku topniejących mas śniegu

        311,34 zł

2014-02-17

zalanie pomieszczeń wskutek topnienia śniegu

        652,35 zł

2014-10-08

zalanie pomieszczeń wskutek wskutek uszkodzenia zaworu

     1 410,50 zł

2015-03-17

zalanie pomieszczeń wskutek uszkodzenia pokrycia dachu podczas silnego wiatru i ulewnych deszczy

     4 262,44 zł

   

   41 693,70 zł

 

Pytanie 17:

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych mają być drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych nie mają być drogi publiczne.

 

Pytanie 18:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić wartości ani długości dróg nie będących drogami publicznymi.

 

Pytanie 19:

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych mostów ani wiaduktów. Przepusty na drogach gminnych ujęte są do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko w budowlach.

 

Pytanie 20:

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

 

Pytanie 21:

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ  poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 22:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający na ta chwilę planuje następujące inwestycje:

1. Budowa budynku sali teatralno – kinowej wraz z czytelnią w Białej Piskiej.

a) Szacunkowy koszt – 1 535 000,00 zł

b) Planowany termin wykonania zadania 2018 r.- 2019 r.

2.Budowa stacji uzdatniania wody w Bemowie Piskim.

a) Szacunkowy koszt – 1 700 000,00 zł

b) Planowany termin wykonania zadania – 2018 r.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej.

a) Szacunkowy koszt – 3 300 000,00 zł

b) Planowany termin wykonania zadania – 2018 r. - 2019 r.

4. Modernizacja targowiska w Białej Piskiej.

a) Szacunkowy koszt – 1 800 000,00 zł

b) Planowany termin wykonania zadania – 2018 r.

 

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 24:

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

 1. Jaka jest wartość biogazowni?
 2. Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?

Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia biogazowni.

 

Pytanie 25:

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 26:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 27:

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 28:

Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjne dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 29:

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 30:

Odnośnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że:

1)    maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2)    gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3)    z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

4)    budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 31:

Klauzula zalaniowa – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód „w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.”

Odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie powinno pełnić funkcji funduszu remontowego Zamawiającego. Koszty powinny być pokrywane w ramach kosztów działalności Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 32:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 33:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 34:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 35:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek prac budowlanych naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie obejmować tylko koszty ich odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

 

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 8:

Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 9:

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

 

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 12:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc).  - pkt „aa” w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:

a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

 

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 15:

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

 1. Gdzie się znajduję – adres
 2. Od kiedy funkcjonuje
 3. Na jak dużym obszarze
 4. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
 5. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
 6. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci ani zakładem utylizacji odpadów.

 

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wnosi wysokość świadczenia ZUS ? KRUS

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący trigger to loss occurrence.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obowiązujący trigger to occurence,  dla czystych strat finansowych act commited.

 

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu  - pkt „u”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej = dotyczy to osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. pkt „q”).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

 

 

Data powstania: środa, 4 kwi 2018 16:08
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2018 16:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:36
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 357 razy