BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej.

Ogłoszenie nr 500095175-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.

Gmina Biała Piska: Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 531965-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Biała Piska, Krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail sslonawski@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BiRG ZP.271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego targowiska w Białej Piskiej. UWAGA: Na czas prowadzenia robót budowlanych zostanie ustalona inna lokalizacja targowiska. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: a) Zadanie pierwsze – Przebudowa istniejącego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej (koszty kwalifikowalne projektu). 1)Przebudowa istniejącego targowiska – dz. nr 274/5, 274/7, 274/8. Branża Architektura/Drogi/Sanitariaty Zakres robót obejmuje: - rozbiórki elementów placu, ogrodzeń i wyposażenia istniejącego zagospodarowania terenu, - roboty ziemne, - wykonanie elementów drogowych, - nawierzchnia dróg targowiska, - nawierzchnia chodników, - nawierzchnia placu pomocniczego, - zieleń + roboty towarzyszące, - budowa toalety, - wiaty targowe – 2 szt., - ogrodzenie, - wykonanie i montaż stołów ekspozycyjnych, - roboty sanitarne. 2) Przebudowa istniejącego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej – dz. nr 274/5 i 274/7. Branża Elektryczna – oświetlenie terenu Zakres robót obejmuje: - roboty w zakresie kopania rowów kablowych, - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, - roboty związane z ustawieniem słupów, - montaż ochrony odgromowej i uziemień, - układanie kabli, - roboty związane z elementami oświetlenia terenu, - roboty związane z elementami istniejącej linii napowietrznej, - roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych, - instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych ogólnego, instalacje do zasilania odbiorników technologicznych, - tablice rozdzielcze, - przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, - montaż osprzętu, - oprawy oświetleniowe, - pomiary i badania, - system telewizji dozorowej. b)Zadanie drugie – Przebudowa istniejącego targowiska – droga dojazdowa (koszty niekwalifikowalne projektu). Zakres robót obejmuje: - rozbiór elementów placu, ogrodzeń i wyposażenia istniejącego zagospodarowania terenu, - roboty ziemne, - wykonanie elementów drogowych, - nawierzchnia dróg dojazdowych, targowiska. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje techniczne). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.Przedmiary dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 4.Pierwsze zadanie przedmiotu zamówienia dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 5.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy: 1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót; 2)Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, których mowa w art.29 ust.3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę; 3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a – Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy; 4)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 6.Zasady dotyczące podwykonawstwa: 1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. Nr 6 do SIWZ). 4)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7, 45223300-9, 45233260-9, 77310000-6, 45223500-1, 45262500-6, 45262311-4, 45262310-7, 45261100-5, 45262350-9, 45260000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45200000-9, 45223110-0, 45232200-4, 45232210-7, 45312310-3, 45231400-9, 45316200-7, 45316100-6, 45232000-2, 45311100-1, 45315700-5, 45311200-2, 45316000-5, 45317000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie pierwsze – Przebudowa istniejącego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej (koszty kwalifikowalne projektu).

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1208115.29
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo - Usługowa ,,Mag-Bud" Piotr Lipski
Email wykonawcy: magbud.grajewo@op.pl
Adres pocztowy: ul. Nowo-Osiedle 11 19-200 Grajewo
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1697377.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1697377.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2003670.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: b) Zadanie drugie – Przebudowa istniejącego targowiska – droga dojazdowa (koszty niekwalifikowalne projektu).

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47840.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz
Email wykonawcy: projekt-przygoda@o2.pl
Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 6/3 12-200 Pisz
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 69920.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69920.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: piątek, 27 kwi 2018 14:52
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2018 14:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:38
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 402 razy