BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.20.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Rafała Drobot reprezentującego Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELEKTRON Rafał Drobot s. c., ul. Odległa 3B, 15-159 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
w dniu 20-02-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: modernizacja sieci SN i nN poprzez budowę linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 50, 51, 52 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 20 lut 2019 11:21
Data opublikowania: środa, 20 lut 2019 11:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 mar 2019 07:08
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 155 razy