BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku.

Biała Piska, dn. 13.03.2019 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Zakupu i dostawy kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku wpłynęły 4 oferty złożone przez:

  1. P.H.U. ,,MARGO” Mariusz Gosk Al. Legionów 152, 18-400 Łomża.
  2. GRAVEL Sp. z o. o. Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo.
  3. BIALZUK S.C. Gutowski Leszek, Wierzbicki Kazimierz, Bryk Ireneusz, Trzonkowski Waldemar i Grunwald Henryk ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska.
  4. ŻWIROWNIA Usługi Ziemno - Budowlane Cezary Leszczyński ul. Tęczowa 16, Jagodne, 12-200 Pisz.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 4 złożoną przez firmę:

ŻWIROWNIA Usługi Ziemno – Budowlane

Cezary Leszczyński

ul.Tęczowa 16, Jagodne

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. Cena – 52,41 pkt.
  2. Termin płatności faktur – 40,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 92,41 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

Termin Płatności Faktur

Łączna liczba punktów

 

1.

P.H.U. ,,MARGO” Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

 

 43,43  pkt.

 

40,00 pkt.

 

83,43 pkt.

 

2.

GRAVEL Sp. z o.o.

Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

 

 47,36  pkt.

 

40,00 pkt.

 

87,36 pkt.

3.

BIALZUK S.C.

Gutowski Leszek, Wierzbicki Kazimierz,
Bryk Ireneusz, Trzonkowski Waldemar
i Grunwald Henryk  

ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska

49,22 pkt.

40,00 pkt.

89,22 pkt.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 13 mar 2019 12:38
Data opublikowania: środa, 13 mar 2019 12:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:30
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 456 razy