BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku.

Ogłoszenie nr 510057935-N-2019 z dnia 26-03-2019 r.

Gmina Biała Piska: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519319-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Biała Piska, Krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12-230  Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail sslonawski@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BiRG ZP.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pospółki, mieszanki kruszywa łamanego 0–31,5mm (C50/30), kruszywa grubego 8–16 mm oraz transport do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (drogi gminne) z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem samochodami ciężarowymi o ładowności jeden 10t – 20t, drugi 10t – 30t. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie według cen jednostkowych: 1 tona pospółki,1 tona mieszanki kruszywa łamanego 0–31,5mm (C50/30) 1 tona kruszywa grubego 8 – 16 mm, 1 t/km od miejsca poboru kruszywa (w cenie 1 t/km powinny być zawarte: mechaniczny załadunek, transport i rozładunek), Maksymalna odległość od miejsca poboru kruszyw do siedziby Zamawiającego do 20 km w linii prostej. Cena sprzętu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,a w szczególności: koszty dojazdu sprzętu do miejsca realizacji zamówienia oraz dodatkowe koszty związane z mechanicznym załadunkiem, transportem i rozładunkiem. Przewidywana ilość zakupu pospółki - do 1 700 t. Przewidywana ilość zakupu mieszanki kruszywa o łamanego 0-31,5mm (C50/30) - do 4 165 t. Przewidywana ilość zakupu kruszywa grubego 8 -16 mm - do 860 t. Przewidywana ilość zleconych t/km - do 77 650 t/km. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupu pospółki, mieszanki kruszywa oraz kruszywa i zmiany ilości zleconych t/km.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2

Dodatkowe kody CPV: 14212210-5, 14212120-7, 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 237707.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ŻWIROWNIA Usługi Ziemno - Budowlane Cezary Leszczyński
Email wykonawcy: leszczynskizwir@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Tęczowa 16, Jagodne, 12-200 Pisz
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 335909.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 335909.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 447968.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: wtorek, 26 mar 2019 10:12
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2019 10:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:30
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 441 razy